1. تبیین جایگاه اثربخش آماد و پشتیبانی دفاعی در صحنة نبردهای آینده با دشمنان انقلاب اسلامی
  2. تبیین تصویر مطلوب آماد و پشتیبانی دفاعی آینده در گام دوم انقلاب اسلامی
  3. تبیین نیازمندی­های آماد و پشتیبانی دفاعی در مقابله با تهدیدات آیندة پیش­روی انقلاب اسلامی
  4. تبیین چگونگی دستیابی به هماهنگی و یکپارچگی در حوزة آماد و پشتیبانی دفاعی بین نیروهای مسلح
  5. روزآمد کردن اطلاعات علمی اساتید و دانشجویان در حوزة آماد و پشتیبانی دفاعی
  6. ارتقای سطح اطلاعات مدیران، کارکنان و متخصصین فعال در حوزة آماد و پشتیبانی دفاعی
  7. تبیین جایگاه اثربخش آماد و پشتیبانی دفاعی در دوران دفاع مقدس
  8.  تبیین چگونگی بکارگیری جدیدترین فناوری­ها در کارکردها و فرایندهای آماد و پشتیبانی دفاعی
  9. تبیین چگونگی بکارگیری سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در بهبود مدیریت آماد و پشتیبانی دفاعی
  10. تبیین جایگاه و نقش آماد و پشتیبانی دفاعی در اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی
  11. تبیین چگونگی ارتقای قابلیت­های اجتماعی و مردمی­سازی آماد و پشتیبانی دفاعی