برگزیدگان محترم در ذیل فرمت ارائه شفاهی آثار خدمتتان تقدیم می شود. لطفا مطابق همین فرمت ارائه های خود را آماده و به دبیرخانه همایش ارسال نمائید. در ضمن رزومه ارائه دهندگان هم مطابق فرمت ارسال شده همراه با فایل ارائه ارسال نمائید.

1. قالب ارائه آثار

2. قالب رزومه ارائه دهنده