1. رایانامه: dlspir@ihuo.ac.ir
  2. شمارة تلفن و دورنگار دبیرخانة همایش: 74186364-021
  3. شمارة همراه و ارتباط از طریق ایتا، سروش و بله: 09937255148
  4. آدرس دبیرخانة همایش: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دنشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) - دانشکدة علوم انسانی و قدرت نرم - گروه علمی آماد و زنجیرة تأمین
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
تحصیلات را انتخاب کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.